KVS

Voorwaarden in het kader van de testevenementen

Dit evenement wordt georganiseerd door Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS), Stichting van open nut, Arduinkaai 7, 1000 Brussel, 417.534.817.

Het bijwonen van het evenement geschiedt op vrijwilligers-basis en impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van huidig reglement.

KVS behoudt zich het recht voor het evenement of haar verloop te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van haar wil dit rechtvaardigen. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld indien, ingevolge omstandigheden buiten haar wil, het evenement zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd. 

Om deel te nemen moeten de vrijwilligers voldoen aan volgende voorwaarden :

  • Meerderjarig zijn 
  • Beschikken over een negatief Covid-19 testbewijs, afgenomen door KVS, dat dateert van maximaal 2 uur voor het aanvangsuur van het evenement 
  • Geen symptomen van het Covid-19 virus vertonen.
  • Zich bereid verklaren in de week na deelname een 2e corona test te laten afnemen, met behulp van de daartoe verschafte activatiecode.

De vrijwilliger verklaart kennis te hebben van de door Sciensano vastgestelde risicogroepen. Deze personen hebben een verhoogd risico op een ernstig verloop van COVID 19 :

  • Personen ouder dan 65 jaar 
  • Volwassenen met ernstige obesitas 
  • Volwassenen met type 2 diabetes gecombineerd met overgewicht en/of hoge bloeddruk en/of hart- en vaataandoeningen en/of nieraandoeningen 
  • Volwassenen met ernstige chronische hart- en vaat-, long- of nieraandoeningen
  • Volwassenen met gedaalde immuniteit en/of kanker (onder behandeling) 

De vrijwilliger verklaart op de hoogte te zijn dat KVS ten stelligste af raadt aan niet-gevaccineerde personen behorende tot een van hoger vermelde risico groepen, om deel te nemen aan het test-event.  

De vrijwilliger verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat het evenement kadert in een testfase, waarbij onderzocht wordt op welke manier en onder welke omstandigheden tijdens de wereldwijde coronapandemie alsnog culturele evenementen kunnen plaatsvinden. De vrijwilliger verbindt zich ertoe voorafgaand, tijdens en na het evenement alle veiligheidsmaatregelen, protocollen en instructies van de organisatie en/of de bevoegde overheid na te leven en verklaart op de hoogte te zijn en te aanvaarden dat deze maatregelen, protocollen en instructies voorafgaand, tijdens en na het evenement door de organisatie en/of de bevoegde overheid eenzijdig kunnen gewijzigd worden. 

De vrijwilliger verklaart op de hoogte te zijn van de besmettelijke aard van het Covid-19 virus en van het feit dat het virus zich verspreidt door contact van persoon tot persoon, door contact met besmette oppervlakken en voorwerpen, en door de lucht. De vrijwilliger verklaart op de hoogte te zijn dat de organisatie ondanks de negatieve testbewijzen niet kan uitsluiten dat er alsnog besmettingen met het Covid-19 virus plaatsvinden. De vrijwilliger verklaart de risico’s verbonden aan zijn/haar deelname te aanvaarden met uitdrukkelijke uitsluiting van KVS. 

Bij de registratie en deelname aan het evenement deelt de Vrijwilliger aan de Organisator persoonsgegevens mee. De Organisator verwerkt deze persoonsgegevens met respect voor de

Belgische “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” (Wet bescherming persoonsgegevens) en vanaf mei 2018 met respect voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“Privacyrichtlijn” of “GDPR”). 

Bij inschrijving voor het Evenement geven de Vrijwilligers hun toestemming tot het verzamelen en verwerken van hun persoonsgegevens en tot het ontvangen van berichten van de Organisator.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is KVS.

De bedoelde persoonsgegevens omvatten naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de vrijwilliger alsmede naam, voornaam en telefoonnummer van de extra personen waarvoor eventueel geboekt wordt. 

Deze gegevens worden verzameld met als doel het goede verloop van de Evenement te kunnen verzekeren, in het bijzonder de mogelijkheid om de vrijwilligers te contacteren in het kader van contact tracing.

Iedere vrijwilliger beschikt over het recht van toegang, wijziging en rechtzetting of verwijdering van zijn of zijn/haar gegevens. Dit recht kan worden uitgeoefend door een email te richten aan info@kvs.be met een kopie van de identiteitskaart als bijlage. 

Alle persoonsgegevens die in het kader van het evenement worden verzameld zullen enkel door de Organisatie gebruikt worden in overeenstemming met de principes en modaliteiten vervat onder huidig artikel. De verwerkte gegevens worden niet overgedragen aan derden.