است (Is)

Parnia Shams

KUNSTENFESTIVALDESARTS
23.05.2022 20:30
  • NL, FR, EN

Red - The Sorrows of Belgium III: Holy War

Luk Perceval / NTGent

27.05.2022 - 28.05.2022
  • NL
  • FR

New Catalan Dramaturgy

TNC (Teatre Nacional de Catalunya) & KVS

04.06.2022 19:00 - 22:00
  • NL
  • Free

Lundi en coulisses

Les lundis en coulisses en Belgique

13.06.2022 14:00 - 18:00
  • Free

Vlaemsch (chez moi)

Sidi Larbi Cherkaoui, Hans Op De Beeck, Floris De Rycker & Jan-Jan Van Essche / Eastman, De Munt & KVS

15.06.2022 - 22.06.2022
  • TROIKA

Tristis

Ferenc Balcaen / RITCS

16.06.2022 - 18.06.2022
  • Free

Killjoy Quiz

Luanda Casella / NTGent

22.09.2022 - 23.09.2022
  • EN
  • NL, FR

Into the open

Voetvolk

30.09.2022 - 01.10.2022

EULAT 4 Culture Belgium – Cooperative culture and creativity to face global challenges

On 1 June 2022, at the Royal Flemish Theatre (KVS), a wide range of policy makers, cultural managers, artists, creators, "artivists" and interested public will discuss the potential of cooperative arts and culture as a force to address global challenges and drive positive change.

Opportunities - Een ander verhaal van en over migratie

Hoe over migratie gesproken werd, gaat niet over een humanitair antwoord op gedwongen ontheemding en migratie, maar enkel over het grenzenbeleid. OPPORTUNITIES wil vluchtelingen en migranten zelf een stem geven, via hun verhalen.

Ready for Kunstenfestivaldesarts

During three weeks Kunstenfestivaldesarts invites artists from all over the world and from Belgium to redefine the boundaries of theatre, dance and performance in more than 30 venues in and around Brussels.

Vlaemsch

Sidi Larbi Cherkaoui and Hans Op de Beeck take a deep dive into Flemish identity and investigate how it relates to past and future. What does ‘being Flemish’ even mean? Who can give an answer to that? We asked Sidi Larbi Cherkaoui.

Bledarte sets up camp at KVS for acting workshops

KVS will be welcoming Bledarte on the regular this season! Every two weeks, this Brussels collective will be taking up residence in our buildings for bilingual acting workshops for a select group of people under the moniker Bled’acting. That way, they want to make music, acting and other art forms (more) available to everyone.